Робота з обдарованими дітьми     

     Обдаровані діти - це золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, світовий авторитет, гордість і честь. 

     Обдаровані діти - це діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності. Вони вирізняються серед однолітків, їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно. 

     Обдаровані діти характеризуються високим розвитком мислення, уяви, стійким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності. Їм властива висока працездатність, розумова активність, неординарність, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції 

     За умов модернізації системи освіти, підвищення ролі творчої особистості значну увагу приділено роботі з обдарованими дітьми. 

     Сучасна система освіти має забезпечити умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості. Учень має стати суб'єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку. Тому основні завдання методичної служби на сучасному етапі: 

● зацікавлення всіх навчальних закладів у всебічному розвитку талантів; 

● пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей; 

● орієнтація педагогічного процесу на добір форм, змісту, методів, засобів навчання та виховання, за яких розвиватиметься творча особистість. 

Всебічному розвитку учнів сприяють заходи, які вже стали традиційними в методичному кабінеті та навчальних закладах міста: 

● семінари - практикуми для вчителів - предметників; 

● майстер - клас для педагогів - організаторів із розвитку творчих здібностей та обдарувань школярів; 

● семінари - практикуми з проблеми «Підготовка учнів до розв'язання складних завдань»; 

● семінари заступників з виховної роботи з проблеми «Інтелектуальний розвиток учня крізь призму виховної роботи», « Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей у виховній системі закладу». 

● фестивалі методичних ідей учителів, які атестуються на встановлення вищої категорії та презентують на присвоєння звання «вчитель - методист», із проблем «Система роботи з обдарованими дітьми», «Педагогічний супровід обдарованих дітей» і.т.д. 

 

     Важливу роль у підтримці інтелектуально здібної дитини, здатної до творчості, відіграють наукові учнівські товариства ЗНЗ, Мала академія наук, Центри підліткових клубів за місцем проживання, Центр євроінтеграції до європейського та світового освітнього простору, станція юних натуралістів тощо. 

     Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу високопрофесійним педагогам, які володіють сучасними методиками, технологіями навчання й виховання, методами діагностики якості освіти; здатних до всебічного аналізу своєї педагогічної діяльності, об'єктивного оцінювання досягнень у розвитку учнів. 

     Формами роботи обдарованих дітей можуть бути: 

1. Спеціальні класи. 

2. Спеціалізовані школи та школи-інтернати. 

3. Навчальні заклади нового типу. 

4. Спецкурси та факультативи. 

5. Позашкільні гуртки та об'єднання. 

6. Заочні школи. 

7. Станції юних біологів, техніків тощо. 

     Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер. 

     У зарубіжній школі найчастіше використовують такі форми навчання обдарованих дітей: прискорене навчання; збагачене навчання; розподіл за потоками, сетами, бендами; створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей (відокремлене та спеціальне навчання). 

     У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні конференції тощо. 

     За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних працівників, є: 

• концепція обдарованості; 

• психодіагностика (виявлення рівня обдарованості); 

• прогнозування розвитку обдарованих дітей; 

• технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості. 

     Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими дітьми потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики. 

     Науковці пропонують різні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей. 

     На шкільному рівні вчителі та класний керівник повинні: 

• визначити мету, створити план (програму) і режим роботи школяра, забезпечити циклічність, тривалість навчання згідно з віковими та індивідуальними особливостями обдарованої дитини; 

• забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб обдарованого учня; 

• розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми; 

• модернізувати методи, засоби навчання, віднайти нові дидактичні технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчих потенцій обдарованих дітей; 

• стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня; 

• сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей; 

• створювати умови для отримання додаткової освіти в позашкільних закладах з певного напряму обдарованості. 

     Обов'язок адміністрації школи: 

• побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованої дитини: 

• забезпечити організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей, 

• розробити конкретні програми роботи закладу освіти з цієї проблеми; 

• визначити варіативну частину робочого плану, яка б максимально враховувала розвиток обдарованих дітей; 

• створити комплекс науково-методичних та навчальних матеріалів; 

• розробити конкретні методичні рекомендації щодо індивідуальної роботи з окремих навчальних дисциплін з обдарованими дітьми; 

• дібрати та підтримати педагогічні кадри відповідного рівня, які були б здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну компетентність у цій галузі педагогічної діяльності; 

• постійно вивчати педагогічну майстерність учителів, забезпечувати умови для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня; 

• відпрацьовувати оптимальну систему контрольно-оцінної діяльності учня і вчителя з позицій гуманізації освітянської роботи; 

• сприяти участі обдарованих учнів у конкурсах та змаганнях різних рівнів, олімпіадах, турнірах, спартакіадах, конференціях, заочних та позашкільних формах навчання. 

 

     Обдаровані діти потребують спеціально розроблених для них навчальних програм та методик. Саме тому вчитель має готуватись до роботи з обдарованими дітьми - змінювати зміст навчання, його процес, результати, саму психологічну атмосферу. При організації навчально - виховної діяльності обдарованих учнів вчителю можна порадити враховувати такі моменти . Доцільно використовувати такі творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми: 

1) повага до бажання учнів працювати самостійно; 

2) вміння утримуватися в процесі творчої діяльності; 

3) надання дитині свободи вибору галузі застосування своїх здібностей, методів досягнення мети; 

4) індивідуальне застосування навчальної програми залежно від особливостей учня; 

5) заохочення роботи над проектами, запропонованими своїми учнями; 

6) виключення будь-якого тиску на дітей, створення розкріпачення атмосфери; 

7) схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі з метою спонукати бажання випробовувати себе в інших видах діяльності; 

8) підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей; 

9) надання авторитетної допомоги дітей, які висловлюють відміну від інших точки зору і у зв'язків з цим відчувають тиск з боку ровесників; 

10) добування максимальної користі з хобі, конкретних захоплень, індивідуальних нахилів; 

11) терпиме ставлення до можливого безладдя; 

12) заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності; 

13) переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцям, а не ворогом; 

14) при складанні індивідуальних програм потрібно враховувати проблеми обдарованих дітей; 

 

     Отже, при плануванні роботи з обдарованими дітьми можна порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів: 

 

1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності. 

2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості. 

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку. 

5. Організація постійно діючого консультпункту для вчителів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів районних (міських) відділів освіти. 

6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель". 

7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. 

8. Організація і проведення шкільних, міських, олімпіад із базових дисциплін / українська мова, читання, математика, образотворче мистецтво, з курсу "Я і Україна"/. 

9. Формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі (3-4 кл.) з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини. 

10. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

11. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях. 

12. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах. 

13. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей. 

14. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними. 

15. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, міських методичних об'єднань учителів, педагогічних радах, нарадах при директору. 

Наші обдаровані діти - наше майбутнє. А майбутнє повинно бути краще, ніж сьогодення. Тому ми, вчителі, зобов'язані зробити все для наших дітей, для їхнього, та й свого, майбутнього.... 

 

Сфери обдарованості дітей 

Пам'ятка ВЧИТЕЛЮ для роботи з обдарованими дітьми

Поради педагогічному працівнику 

Поради БАТЬКАМ щодо виховання обдарованої дитини в сім'ї